Language Assistance

Southwestern Vermont Health Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-367-9559 (TTY: 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201).

Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی

Southwestern Vermont Health Care cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. [Name of covered entity] no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Southwestern Vermont Health Care:
 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con [Name of Civil Rights Coordinator]. Si considera que [Name of covered entity] no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: [Name and Title of Civil Rights Coordinator], 100 Hospital Drive, Bennington, VT 05201; 802-442-6361; 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201; [Fax], [Email]. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] está a su disposición para brindársela. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: 

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-367-9559 (TTY: 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201).

Southwestern Vermont Health Care 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。[Name of covered entity] 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。
Southwestern Vermont Health Care:
            • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:
                        ○ 合格的手語翻譯員
            ○ 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
            • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
                        ○ 合格的翻譯員
                        ○ 以其他語言書寫的資訊
            如果您需要此類服務,請聯絡 [Name of Civil Rights Coordinator]
如果您認為 Southwestern Vermont Health Care 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 [Name and Title of Civil Rights Coordinator] 提交投訴,郵寄地址為 100 Hospital Drive, Bennington, VT 05201,電話號碼為 802-4486361; 、TTY(聽障專線)號碼為 1-866-237-0174, option1 then client code 05201,傳真為 [Fax],電子信箱為 [Email]。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,[Name and Title of Civil Rights Coordinator] 可以幫助您。
您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)
登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

[Southwestern Vermont Health Care] tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. [Southwestern Vermont Health Care] không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

            [Southwestern Vermont Health Care]:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

            Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ [Mary Anne Cushing, R.N.]

Nếu bạn tin rằng [Southwestern Vermont Health Care] không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: [Mary Anne Cushing, R.N., Patient Advocate], [100 Hospital Drive, Bennington, VT 05201], [802-440-4054], [1-866-237-0174, option 1 then client code 05201], [maryanne.cushing@svhealthcare.org]. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, [Mary Anne Cushing, R.N., Patient Advocate] sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-800-367-9559 (TTY: 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201).