Language Assistance

Southwestern Vermont Health Care complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-367-9559 (TTY: 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201).

Español | �?體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Ру�?�?кий | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | �?ارسی

Southwestern Vermont Health Care cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. [Name of covered entity] no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Southwestern Vermont Health Care:
 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.
Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con [Name of Civil Rights Coordinator]. Si considera que [Name of covered entity] no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: [Name and Title of Civil Rights Coordinator], 100 Hospital Drive, Bennington, VT 05201; 802-442-6361; 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201; [Fax], [Email]. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, [Name and Title of Civil Rights Coordinator] está a su disposición para brindársela. También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: 

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-367-9559 (TTY: 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201).

Southwestern Vermont Health Care �?�守�?�用的�?�邦民權法律�?定,�?因種�?�?膚色�?民�?血統�?年齡�?殘障或性別而歧視任何人。[Name of covered entity] �?因種�?�?膚色�?民�?血統�?年齡�?殘障或性別而排斥任何人或以�?�?�的方�?�?待他們。
Southwestern Vermont Health Care:
            • �?�殘障人士�?費�??供�?�種�?�助和�?務,以幫助他們與我們進行有效�?通,如:
                        ○ �?�格的手語翻譯員
            ○ 以其他格�?�??供的書�?�資訊(大號字體�?音訊�?無障礙電�?格�?�?其他格�?)
            • �?��?語�?�英語的人員�?費�??供�?�種語言�?務,如:
                        ○ �?�格的翻譯員
                        ○ 以其他語言書寫的資訊
            如果您需�?此類�?務,請�?�絡 [Name of Civil Rights Coordinator]
如果您�?為 Southwestern Vermont Health Care 未能�??供此類�?務或者因種�?�?膚色�?民�?血統�?年齡�?殘障或性別而�?�?�其他方�?歧視您,您�?�以�?� [Name and Title of Civil Rights Coordinator] �??交投訴,郵寄地�?�為 100 Hospital Drive, Bennington, VT 05201,電話號碼為 802-4486361; �?TTY(�?�障專線)號碼為 1-866-237-0174, option1 then client code 05201,傳真為 [Fax],電�?信箱為 [Email]。您�?�以親自�??交投訴,或者以郵寄�?傳真或電郵的方�?�??交投訴。如果您在�??交投訴方�?�需�?幫助,[Name and Title of Civil Rights Coordinator] �?�以幫助您。
您還�?�以�?� U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生�?�公共�?務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)�??交民權投訴,�?�?� Office for Civil Rights Complaint Portal 以電�?方�?投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者�?�?�郵寄或電話的方�?投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(�?�人用電信設備)
登入 https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html �?��?�得投訴表格。

[Southwestern Vermont Health Care] tuân thủ luật dân quy�?n hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. [Southwestern Vermont Health Care] không loại trừ m�?i ngư�?i hoặc đối xử với h�? khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

            [Southwestern Vermont Health Care]:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những ngư�?i khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những ngư�?i có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

            Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ [Mary Anne Cushing, R.N.]

Nếu bạn tin rằng [Southwestern Vermont Health Care] không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: [Mary Anne Cushing, R.N., Patient Advocate], [100 Hospital Drive, Bennington, VT 05201], [802-440-4054], [1-866-237-0174, option 1 then client code 05201], [maryanne.cushing@svhealthcare.org]. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đư�?ng bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, [Mary Anne Cushing, R.N., Patient Advocate] sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại v�? dân quy�?n lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quy�?n) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đư�?ng bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Các mẫu khiếu nại có trên trang https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  G�?i số 1-800-367-9559 (TTY: 1-866-237-0174, option 1 then client code 05201).